Zoznam autorizovaných dielní

Dňa 14. mája 2024 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1230 z 24. apríla 2024, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 80/2009, (EÚ) č. 996/2010 a (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie v oblastiach cestnej dopravy a letectva. Podľa článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1230  príslušné orgány členských štátov na verejne dostupnom webovom sídle uverejnia zoznamy schválených montážnych firiem a dielní, ako aj kariet, ktoré im boli vydané, a zabezpečia, aby sa tieto zoznamy podľa potreby aktualizovali aspoň raz ročne. Komisia na svojom webovom sídle uverejní zoznam takýchto vnútroštátnych webových sídiel.

V rámci Slovenskej republiky evidujeme k 15.05.2024 140 autorizovaných dielní, ktoré nájdete v priloženom súbore:

Zoznam aktualizovaný k 15.05.2024