Skip to main content

POSTUP PODANIA ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI:

Krok 1

Prejdite na formulár pre zadanie vstupných údajov: Číslo karty vodiča, Rodné číslo a Diskrétny údaj. Údaje vypĺňajte správne. Po desiatich nesprávnych pokusoch sa možnosť zadania žiadosti zablokuje na 24 hodín. Preto zvážte pri vypĺňaní, či máte správne údaje ku správnej karte (najmä diskrétny údaj). Pokiaľ sa vám nepodarí prejsť ku kroku 2, odporúčame žiadosť podať na zbernom mieste.

Krok 2

Po zobrazení formulára žiadosti sú niektoré údaje vyplnené a je potrebné skontrolovať ich správnosť. Údaje vypĺňajte správne. Pokiaľ niektorý údaj zabudnete vyplniť, alebo je nesprávne uvedený, systém zobrazí chybovú informáciu pri prechode na ďalší krok (napríklad ulica a číslo sa uvádzajú samostatne).

Pre vkladanie súborov fotografie tváre vodiča a vlastnoručného podpisu vodiča je podporované vloženie zo smartfónu

 Ilustratívna ukážka správne nastavenej fotografie tváre v smartfóne       Ilustratívna ukážka správne vyhotoveného podpisu v smartfóne

Pri prikladaní fotografie tváre vodiča je potrebné priložiť elektronický súbor - fotografiu tváre. Túto fotografiu tváre vodiča – súbor priložiť do formulára. Je potrebné použiť aktuálnu fotografiu (nie staršiu ako 3 mesiace), kde zobrazená tvár je na fotografii čitateľná a celá.

Fotografia je povinnou súčasťou karty vodiča, je to oficiálna informácia rovnakého charakteru ako fotografia na Občiansky preukaz! 

  • vhodné pozadie (ideálne biela stena)
  • fotografiu vyhotoviť kolmo na tvár
  • ak fotografia nebude dostatočne kvalitná a identifikujúca žiadateľa, žiadosť bude zamietnutá

Príklad správne vyhotovenej fotografie:               Príklady nesprávne vyhotovenej fotografie:

Príklad správne vyhotovenej fotografie hlavy                                                                 Príklady nesprávne vyhotovenej fotografie, hlava je posunutá naľavo   Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie, hlava je posunutá nadol   Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie, fotografia obsahuje iné osoby

Pri prikladaní fotografie vlastnoručného podpisu vodiča je potrebné priložiť elektronický súbor - fotografiu vlastnoručného podpisu na bielom podklade. Na dostatočne veľký biely hárok papiera je potrebné perom vytvoriť podpis a odfotiť. Túto fotografiu – súbor priložiť do formulára. Je potrebné použiť aktuálny vlastnoručný podpis (nie starší ako 3 mesiace), kde zobrazený podpis na na fotografii je  čitateľný a celý.

Príklad správne vyhotovenej fotografie podpisu:     Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie podpisu:

Príklad správne vyhotovenej fotografie podpisu                                                                     Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie podpisu, podpis je malý a nečitateľný     Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie podpisu, pozadie podpisu je tmavé.   Príklad nesprávne vyhotovenej fotografie podpisu, podpis presahuje hranicu fotografie 

 Krok 3

V tomto kroku je potrebné skontrolovať vyplnené údaje. Pokiaľ niektorý údaj nie je správny, je možné sa vrátiť na predchádzajúci krok a údaj zmeniť. Pokiaľ sú údaje správne, žiadosť sa odošle.

Krok 4

Pokiaľ si prajete uhradiť poplatok za službu, môžete použiť možnosť platby kartou, kde budete presmerovaný na prostredie internet bankingu Tatra banky, kde sa poplatok uhradí vyplnením údajov karty. Pre realizáciu úhrady nie je potrebné byť klientom banky. Po úspešnej úhrade bude zobrazená informácia o úhrade. V prípade, že sa nepodarí realizovať úhradu, bude zobrazená informácia o neúspešnej úhrade. V tomto prípade nie je potrebné opakovať úhradu, ale použijete príkaz na úhradu, ktorý bol odoslaný do elektronickej schránky, ktorú ste uviedli vo formulári. Venujte pozornosť na dátum splatnosti, aby ste sa vyhli zamietnutiu žiadosti z dôvody chýbajúcej úhrady.    

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI NA ZBERNOM MIESTE:

Krok 1

Po príchode na zberné miesto zamestnanec zberného miesta vyzve žiadateľa (vodiča) na predloženie dokladov a to najmä: dokladu totožnosti, vodičského preukazu, pôvodnej tachografovej karty vodiča, prípadne ak ste cudzinec aj predloženie potvrdenia o pobyte (pobytovej karty).

Krok 2

Zamestnanec zberného miesta vyhľadá v systéme na základe údajov pôvodnej tachografovej karty údaje v evidencii a začne v spolupráci so žiadateľom vypĺňať formulár žiadosti. V rámci vypĺňania žiadosti zamestnanec vyhotoví fotografiu tváre vodiča prostredníctvom kamery a vlastnoručný podpis prostredníctvom tabletu, kde sa vodič podpíše. Po vyplnení údajov a nahratí fotografie a podpisu sa prejde ku kontrole vyplnených údajov, ktoré ak sú správne sa potvrdia. 

Krok 3

Zamestnanec zberného miesta vytlačí potvrdenie o podaní žiadosti a príkaz na úhradu/zálohovú faktúru. Nezávisle od výtlačkov systém automaticky zasiela do vyplnenej elektronickej schránky elektronické verzie dokladu o podaní žiadosti a príkaz na úhradu/zálohovú faktúru.  

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na informačnú linku +421 232 112 515