Skip to main content

REKLAMAČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tachografová karta vodiča je vydávaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o záznamovom zariadení“),
 2. Skupina dodávateľov ALANATA a.s. + SOFTIP, a.s. (ďalej "vydavateľ tachografových kariet") v zmysle zákona č.461/2007 o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave je poverenou organizáciou, ktorá plní úlohy spojené s vydávaním tachografových kariet vodiča,
 3. Tachografová karta vodiča je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením a je vydávaná na základe žiadosti vodiča. Vodič je povinný preukázať sa kartou vodiča pri cestnej kontrole,
 4. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť žiadosť, resp. reklamačný protokol, ktorý je dostupný na servisnom stredisku, zberných miestach alebo elektronicky na webovom sídle www.digitalnytachograf.sk . Za správnosť údajov zodpovedá držiteľ tachografovej karty (vodič, žiadateľ, reklamujúci). Chyby spôsobené pri vypĺňaní nie je možné reklamovať a je nutné opätovne podať nový protokol (žiadosť),
 5. Získavané osobné údaje sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR),
 6. Účelom spracúvania osobných údajov je vydávanie, správa a evidencia záznamových kariet prostredníctvom centrálneho registra Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné spracovať žiadosť,
 7. Držiteľ tachografovej karty musí podať reklamáciu nefunkčnej karty do 7 pracovných dní odo dňa zistenia jej nefunkčnosti,
 8. V prípade ak sa nepotvrdí opodstatnenosť reklamácie, držiteľ  obdrží výsledok odborného posúdenia, resp. výsledok vybavenia reklamácie,
 9. V prípade ak sa potvrdí opodstatnenosť reklamácie, bude do 5 pracovných dní vydaná nová karta,
 10. Pre zjavne mechanicky poškodené tachografové karty sa nevzťahuje záruka. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť o výmenu zničenej karty na zbernom mieste alebo elektronicky na webovom sídle www.digitalnytachograf.sk. Výmena zničenej karty je spoplatnená, 
 11. Odborné posúdenie vykonáva servisné stredisko, ktoré je prevádzkované vydavateľom tachografových kariet so sídlom na Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka,
 12. Miesto uplatnenia reklamácie je adresa servisného strediska alebo zberné miesto. Zoznam zberných miest je uvedený na webovom sídle www.digitalnytachograf.sk v časti Digitálny tachograf / Zberné miesta,
 13. Servisné stredisko v rámci odborného šetrenia reklamovanej tachografovej karty si vyhradzuje právo na prístup k informáciám zaznamenaným na karte za účelom zistenia príčiny nefunkčnosti.

ČLÁNOK 1

VYMEDZENIE POJMOV
 1. Záručná doba tachografovej karty je lehota v rámci ktorej je vydavateľom poskytovaný bezplatný záručný servis nefunkčných tachografových kariet. Záručná lehota je v rozsahu platnosti tachografovej karty.
 2. Na účely tohto dokumentu sa pod pojmami "Reklamujúci" alebo "Žiadateľ" rozumie držiteľ tachografovej karty alebo ním poverená osoba.
 3. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady funkčnosti tachografovej karty a prebieha reklamačným konaním. Lehota reklamačného konania začína prijatím reklamácie servisným strediskom. Lehota reklamačného konania je maximálne 20 pracovných dní.  
 4. Vybavenie reklamácie - je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej tachografovej karty, výmenou tachografovej karty, vrátením poplatku za vydanie tachografovej karty alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 5. Odborné posúdenie - je písomné vyjadrenie alebo stanovisko osoby oprávnenej vydavateľom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „Servisný technik“). Odborné posúdenie je zaznamenané do písomného dokladu o vybavení reklamácie, prípadne do žiadosti o reklamáciu - časť odborné posúdenie. Odborné posúdenie - odborné posúdenie musí obsahovať a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu tachografovej karty, c) popis stavu tachografovej karty, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 6. Evidencia o reklamácii - musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. Evidenciu o reklamácii spravuje servisné stredisko, prípadne vydavateľ tachografových kariet.
 7. Servisné stredisko je miesto výkonu odborného posúdenia, ktoré vykonáva servisný technik.
 8. Servisný technik je vydavateľom poverená osoba zabezpečujúca na základe odborných vedomostí odborné posudzovanie problému.
 9. Servisný poplatok - úhrada nákladov servisného strediska za realizované činnosti súvisiace s identifikáciou problému, opravou tachografovej karty alebo vydanie novej tachografovej karty. Servisný poplatok vzniká na základe odborného posúdenia, ktoré definuje žiadosť o reklamáciu za neoprávnenú. 
 10. Oprávnená reklamácia tachografovej karty je situácia/stav, kde karta je v lehote záručnej doby a v rámci odborného posúdenia nie sú identifikované známky fyzického poškodenia. Vybavenie reklamácie bude bez úhrady servisného poplatku.
 11. Neoprávnená reklamácia tachografovej karty je situácia/stav keď karta je v lehote záručnej doby a v rámci odborného posúdenia sú identifikované zjavné známky fyzického poškodenia alebo karta už nie je v lehote záručnej doby. Vybavenie  neoprávnenej reklamácie môže byť spojené s úhradou servisného poplatku. 
 12. Operátor vydavateľa je vydavateľom poverená osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie žiadosti o reklamáciu tachografovej karty na adrese vydavateľa a podieľa sa na vybavení reklamácie.
 13. Opeátor zberného miesta je zástupca/zamestnanec zberného miesta zodpovedný za spracovanie žiadosti o reklamáciu tachografovej karty na adrese zberného miesta a postúpenie prijatej žiadosti s prijatou nefunkčnou kartou servisnému stredisku.
 14. Potvrdenie o prijatí reklamácie je doklad potvrdzujúci začatie reklamačného konania.
 15. Potvrdenie o uplatnení reklamácie je písomný doklad o vybavení reklamácie potvrdzujúci prevzatie tachografovej karty, ktorý je doručený osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby alebo pošty na adresu uvedenú v reklamačnom protokole. Lehota odovzdania je najneskôr v deň vybavenia reklamácie, kde sa potvrdenie doručuje spolu s písomným dokladom o vybavení reklamácie.

ČLÁNOK 2

PRÍJEM REKLAMÁCIE

Pred uplatnením reklamácie je potrebné dôkladne skontrolovať vonkajší stav tachografovej karty, respektíve či karta nemá vonkajšie poškodenie najmä v oblasti umiestnenia kontaktných plôch pre spojenie so zariadením (čítačkou digitálneho tachografu). Zároveň je potrebné skontrolovať, či závada nie je spôsobená nesprávnym nastavením tachografového zariadenia alebo používaním karty v rozpore s odporúčaním výrobcu zariadenia a vydavateľa tachografových kariet (informácie v časti poučenie). Tachografovú kartu je možné priniesť osobne na adresu servisného strediska, prípadne na adresu najbližšieho (vhodného) zberného miesta alebo je možné kartu poslať ako zásielku prepravnou službou, resp. poštou na poštovú adresu sídla servisného strediska (Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka).

 1. Príjem reklamácie tachografovej karty osobne na servisnom stredisku a na zbernom mieste prebieha v spolupráci so zamestnancom servisného strediska alebo  zamestnancom zberného miesta, ktorí zabezpečujú podporu pri podaní žiadosti o reklamáciu (reklamačný protokol) a poskytujú konzultačný servis pri identifikovaní a popise problému nefunkčnosti. Po vyplnení a podpísaní reklamačného protokolu reklamujúci dostáva potvrdenie o odovzdaní nefunkčnej tachografovej karty. Od tohto momentu prebieha reklamačné konanie.  
 2. Príjem reklamácie tachografovej karty prostredníctvom prepravnej služby alebo pošty držiteľ alebo ním poverená osoba vyplní reklamačný protokol, ktorý je potrebné elektronicky stiahnuť z webového sídla www.digitalnytachograf.sk a vytlačiť do podoby tlačiva. Riadne a úplne vyplnený protokol (tlačivo) spolu s nefunkčnou tachografovou kartou je potrebné vložiť do bezpečnej obálky (zásielky) tak aby neprišlo k poškodeniu alebo strate obsahu zásielky. Pri odoslaní zásielky doporučujeme aby prepravca alebo pošta vypísali pre podávajúceho potvrdenie o odoslaní zásielky. Prijatím zásielky servisným strediskom začína prebiehať reklamačné konanie.  

Príjem reklamácie tachografovej karty je možné zahájiť výhradne pokiaľ reklamujúci:

 1. odovzdá alebo doručí prepravcom alebo poštou vadnú tachografovú kartu do servisného strediska alebo na zberné miesto,
 2. odovzdá alebo doručí prepravcom alebo poštou výtlačok z tachografového zariadenia starý najmenej 24 hodín a najviac 48hodín, na ktorom je identifikovaná karta vodiča, ktorá je predmetom reklamácie,
 3. poskytne v rámci žiadosti dostatočné údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o reklamáciu.

Pokiaľ nie je splnený jeden z uvedených bodov 1 až 3, servisné stredisko alebo zberné miesto nepreberú žiadosť o reklamáciu. V prípade prijatých žiadostí prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo pošty, bude takto prijatá žiadosť o reklamáciu  vrátená na adresu uvedenú v žiadosti alebo na prijatej zásielke. 

ČLÁNOK 3

ODBORNÉ POSÚDENIE

Odborné posúdenie vykonáva servisný technik sevisného strediska. Po prijatí žiadosti o reklamáciu (vyplnený reklamačný protokol) a nefunkčnej tachografovej karty zaháji servisný technik servisného strediska identifikáciu problému nefunkčnosti. Realizuje činnosti súvisiacu s obliadkou tachografovej karty, identifikácii nefunkčnosti, odstráneniu nefunkčnosti a vyhodnoteniu odborného posúdenia. Výsledkom činností je stanovisko servisného technika, ktoré servisný technik doplní do reklamačného protokolu, alebo do samostatnej prílohy, ktorú priloží k protokolu. V rámci odborného posúdenia sa servisný technik vyjadruje k oprávnenosti reklamácie, teda na základe skutočného stavu karty definuje či tachografová karta je poškodená, resp. bola používaná v rozpore s odporúčaniami/požiadavkami vydavateľa. Súčasťou odborného posúdenia je identifikácia servisného technika, jeho podpis a dátum vyhotovenia odborného posúdenia (uzavretia všetkých potrebných činností).   

ČLÁNOK 4

VYBAVENIE ŽIADOSTI O REKLAMÁCIU

Servisný technik po uzatvorení odborného posúdenia postúpi žiadosť operátorovi vydavateľa na ďalšie spracovanie, ktoré vychádza z výsledku odborného posúdenia. V prípade ak servisný technik v odbornom posúdení uviedol stanovisko, že: 

 1. tachografová karta je vadná, resp. nefunkčná a zároveň nebolo identifikované nesprávne zaobchádzanie, reklamácia je považovaná za oprávnenú a operátor zabezpečí vydanie (personalizáciu) novej tachografovej karty, ktorej hodnoty (napr. lehota platnosti karty) budú totožné s pôvodnou reklamovanou kartou. Následne zabezpečí doručenie novej tachografovej karty držiteľovi na adresu uvedenú v reklamačnom protokole (žiadosti o reklamáciu) a žiadosť o reklamáciu uzavrie. Súčasťou doručenia novej karty je potvrdenie o vybavení reklamácie. Za vybavenie reklamácie držiteľ karty neuhrádza poplatok,
 2. tachografová karta je vadná, resp. nefunkčná a zároveň bolo identifikované nesprávne zaobchádzanie s tachografovou kartou, ktorého dôsledkom je fyzicky poškodená tachografová karta. V tomto prípade je reklamácia považovaná za neoprávnenú. Pokiaľ servisný technik v stanovisku uvedie riziko poškodenia čítacieho zariadenia, resp. tachografu po vložení tejto poškodenej karty, operátor túto kartu uloží v bezpečných priestoroch servisného strediska a bezpečne zlikviduje. Následne operátor zabezpečí trvalé zablokovanie tejto karty v IS digitálneho tachografu a zabezpečí doručenie dokladu o vybavení reklamácie na adresu uvedenú v reklamačnom protokole s odporúčaním o požiadanie žiadosti o vydanie novej tachografovej karty. Vydanie novej nachografovej karty je spoplatnené,
 3. tachografová karta je nie je vadná, resp. v rámci odborného posúdenia sa nefunkčnosť nepreukázala. Operátor zabezpečí doručenie reklamovanej tachografovej karty držiteľovi na adresu uvedenú v reklamačnom protokole (žiadosti o reklamáciu) a žiadosť o reklamáciu uzavrie. Súčasťou doručenia reklamovanej karty je potvrdenie o vybavení reklamácie. Za vybavenie reklamácie držiteľ karty neuhrádza poplatok.

Operátor vydavateľa v prípade potreby informuje držiteľa tachografovej karty prostredníctvom kontaktných údajov definovaných v žiadosti o reklamáciu (reklamačnom protokole) o priebehu alebo výsledku vybavenia reklamácie.

Reklamujúci, resp. žiadateľ sa môže informovať o priebehu reklamácie telefonicky na informačnej linke aplikačnej podpory digitálneho tachografu +421 232 112 515, alebo emailom na elektronickú adresu: karta@alanata.sk     

ČLÁNOK 5

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
 1. Reklamujúci je povinný uviesť všetky požadované údaje v žiadosti o reklamáciu, resp. v reklamačnom protokole súvisiace s predmetom reklamácie,
 2. Reklamujúci je povinný predložiť (vyplniť) svoje identifikačné údaje potrebné pre začatie reklamačného konania pre vybavenie reklamácie,
 3. Reklamujúci je povinný odovzdať, prípadne doručiť reklamovanú tachografovú kartu, prípadne podklady preukazujúce chybu karty (najmä výtlačok z digitálneho tachografu) servisnému stredisku alebo zbernému miestu,
 4. Servisné stredisko a zberné miesto sú povinné zabezpečiť súčinnosť pri vypĺňaní reklamačného protokolu, zrozumiteľného uvedenia problému a kontrole vyplnených údajov,
 5. Reklamujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom servisného strediska alebo zberného miesta a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom. Reklamujúci je povinný strpieť s tým súvisiace časové zdržanie.

Popis reklamácie môžete vopred vyplniť do Reklamačného protokolu. Reklamačný protokol stačí stiahnuť,  vyplniť a následne doručiť spolu s tachografovou kartou na najbližšie zberné miesto. Príloha na prevzatie: Reklamačný protokol