Skip to main content

PODANIE ŽIADOSTI O VRÁTENIE POPLATKU

Žiadosť o vrátenie poplatku je možné podať v prípade zistenia nesprávne uvedených údajov podanej žiadosti, zamietnutej žiadosti alebo nesprávne realizovanej úhrady na účet vydavateľa tachografových kariet (účet je uvedený v zálohovej faktúre odovzdanej po úspešnom podaní žiadosti žiadateľovi na emailovú adresu uvedenú v žiadosti, prípadne osobne na zbernom mieste). 

Žiadosť  o vrátenie poplatku na stiahnutie: Žiadosť o vrátenie poplatku  

Žiadosť je potrebné riadne a čitateľne vyplniť, podpísať a priložiť k nej doklad/výpis z realizovanej úhrady (doklad z prevodu, originál poštovej poukážky). Vytlačenú a podpísanú žiadosť s priloženým dokladom o úhrade je potrebné odoslať na adresu:

Tempest a.s.,
Krasovského 14

85101 Bratislava

Prijatá žiadosť je spracovaná na základe úplnosti prijatých údajov a stave vybavovania služby. O výsledku vybavenia žiadosti o vrátenie úhrady poplatku Vás budeme informovať na kontaktné údaje uvedené v prijatej žiadosti.

V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať infolinku: +421 2 50267 777, alebo otázky smerovať na:  karta@tempest.sk

Upozornenie: poplatok nie je možné vrátiť v prípade, ak služba vydania tachografovej karty už bola poskytnutá, čo zahŕňa aj lehotu doručovania tachografovej karty.