Digitálny tachograf

Tachograf je merací prístroj, ktorý je pevne spojený s cestným motorovým vozidlom a ktorý indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť cestného motorového vozidla za súčasného merania času od zvoleného počiatku merania. Môže udávať a zaznamenávať aj iné doplnkové  charakteristiky pri meraní. Poslednou generáciou digitálnych tachografov sú tzv. inteligentné (smart) tachografy na presadzovanie právnych predpisov EÚ o časoch jazdy a odpočinku profesionálnych vodičov (sociálna regulácia). Nové funkcie plne využívajú pokročilé digitálne technológie, ako je satelitné určovanie polohy, komunikácia s krátkym dosahom pre účel cestných kontrol a prepojenie s inými telematickými aplikáciami (ako sú aplikácie inteligentného parkovania alebo platenia počas jazdy), prostredníctvom harmonizovaného rozhrania inteligentného dopravného systému. Umožňujú automatické zaznamenávanie začiatku a konca jázd ako aj vzdialený prístup pre kontrolné orgány k niektorým údajom tachografu prostredníctvom bezdrôtového prenosu.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 165/2014 sa zaviedlo používanie digitálnych tachografov 2. generácie. Táto právna úprava ukladá povinnosť pre určené novoregistrované motorové vozidlá používať digitálny tachograf s funkciou DSRC na vzdialenú kontrolu a s funkciou GNSS na satelitnú lokalizáciu. Termínom ich zavedenia bol dátum 15. 6. 2019. 

V rámci balíčka mobility sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 prijali zmeny týkajúce sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, čo sa týka denných a týždenných jázd, prestávok a času denného a týždenného odpočinku a zmeny týkajúce sa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy a prenosu údajov.

Najneskôr od 15. 6. 2023 všetky motorové vozidlá v rámci tranzitnej prepravy musia byť vybavené digitálnym tachografom 2. generácie, ktoré budú zaznamenávať:

  • GNSS lokalizáciu, okrem 3 hodín kumulovanej jazdy a miesta začiatku a konca pracovnej zmeny, miesto prekročenia hranice a miesto nakládky a vykládky vrátane dátumu a času,
  • DSRC komunikáciu, okrem informácií o prekročených rýchlostiach, jazdách bez platnej karty vodiča alebo jej vložení počas jazdy, rozporov súvisiacich s pohybom vozidla medzi snímačom pohybu a satelitným prijímačom, o prerušení napájania, narušení bezpečnosti aj informáciu o prekročení maximálneho času vedenia vozidla. 

Pre potreby vyhodnocovania údajov budú digitálne tachografy 2. generácie najneskôr od 15. 6. 2023 poskytovať aj informáciu, či ide o prepravu tovaru alebo osôb. Informácie o prekročení hranice a o nakládke a vykládke budú slúžiť na uľahčenie kontroly vodičov a vozidiel v rámci kabotáže z dôvodu zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže na európskom trhu. Týmto spôsobom bude umožnené kontrolným orgánom efektívnejšie monitorovať príslušné predpisy, pretože v prípade pochybností budú môcť jednoznačne zistiť, koľko jázd, kedy a v ktorých krajinách sa uskutočnilo vodičom a vozidlom.

Kabotáž

Pod pojmom kabotáž sa rozumie vykonávanie cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území toho istého štátu dopravcom, ktorý v ňom nemá trvalé bydlisko alebo sídlo. Podmienky kabotáže sú stanovené článkom 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu cestnej dopravy na medzinárodný trh.

Digitálny tachograf 2. generácie je jednou z prvých priemyselných aplikácií, ktorý podporuje nielen GPS a GLONASS, ale aj európsky satelitný systém GALILEO (OSNMA - Open Service Navigation Message Authentication). V prípade OSNMA ide o autentifikačnú službu, ktorá zabraňuje manipulácii alebo falšovaniu lokalizačných údajov.

Kontrola zaťaženia náprav

V EÚ sa od roku 2021 zavádzajú pravidlá na meranie zaťaženia náprav. Túto problematiku rieši vykonávajúce nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1213, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia na zabezpečenie jednotných podmienok interoperability a kompatibility palubných vážiacich zariadení podľa smernice Rady 96/53/ES. Pravidlá sa stanú prísnejšími v roku 2024. Presnosť merania bude musieť byť maximálne 5 % medzi skutočnou a meranou hmotnosťou a prenos dát bude musieť spĺňať úroveň bezpečnosti EAL 2. V tomto segmente bude mať digitálny tachograf 2. generácie dôležitú úlohu, lebo bude schopný za niekoľko sekúnd prijať informáciu z CAN zbernice o zaťažení na základe nameraných údajov snímačmi na nápravách a tieto zabezpečené údaje potom na vyžiadanie prenášať cez svoje DSRC komunikačné rozhranie kontrolným orgánom. Výhodou tohto riešenia je to, že okrem digitálneho tachografu, ktoré je povinnou výbavou vozidiel, nie je potrebné už žiadne ďalšie komunikačné zariadenie a s tým spojené náklady s ich nákupom.

Mýtne poplatky

Vďaka integrovanému DSRC rozhraniu a GNSS lokalizácii má digitálny tachograf 2. generácie vytvorené všetky predpoklady, aby mohol byť kľúčovým prvkom harmonizácie európskeho systému výberu mýta. Zaznamenáva všetky údaje potrebné na výpočet mýtnych poplatkov a disponuje s komunikačným rozhraním, aby ich mohol odosielať v štandarde EETS. Ak sa zoberie do úvahy aj snímanie zaťaženia náprav, tak ako celok ponúka kľúč k spravodlivému výpočtu mýta na základe skutočného zaťaženia vozidla. Výhodou tohto riešenia je opäť to, že už nie je potrebné žiadne ďalšie komunikačné zariadenie a s tým spojené náklady s ich nákupom. Takýto koncept naďalej umožňuje alternatívne vybavenia vozidiel, ktoré nemajú alebo nebudú mať zabudovaný digitálny tachograf 2. generácie palubným zariadením len na účely mýtneho systému. Najneskôr od 15. 6. 2023 je tu možnosť celoeurópskeho využitia digitálneho tachografu 2. generácie a súvisiacej infraštruktúry dielní v EÚ na účely mýtneho systému za predpokladu, že výrobcovia digitálnych tachografov budú pripravení ponúknuť túto funkciu formou softvérového updatu.

Inteligentný tachograf II. generácie

EÚ pripravuje legislatívu, ktorá prináša II. generáciu inteligentných tachografov.

Od augusta 2023 prináša EÚ inteligentné tachografy II. generácie, ktoré budú zavedené pri novo registrovaných vozidlách. Najneskôr koncom roka 2025 budú musieť byť povinne vybavené týmto typom tachografu všetky vozidlá, vykonávajúce medzinárodnú prepravu (na vnútroštátnu prevádzku sa zatiaľ táto povinnosť nevzťahuje).

Najvýznamnejšie zmeny

Pri používaní digitálnych tachografov bolo potrebné prepínať manuálne začiatok a koniec pracovnej zmeny a po prejdení hranice bolo potrebné zastaviť a zadať štát do ktorého sa vstúpilo. Inteligentné tachografy I. generácie dokážu tieto záznamy uchovávať automaticky a prepínať štáty na základe GPS polohy vozidla. Inteligentné tachografy II. generácie sú rozšírené o automatizovanú funkciu, ktorá polohu prepne pri prejdení hraníc. Spracúvanie záznamov o prekročení hraníc je potrebné pre štáty Európskej únie v rámci vynucovania regulácie týkajúcej sa kabotáže (vnútroštátna preprava prevádzkovaná firmou z cudzieho štátu), tú využívajú východní dopravcovia v západných krajinách Európy, aby dosiahli menšie náklady. Kontrolóri tak ľahko zistia, ako dlho je vozidlo v ich štáte a či došlo k porušeniu pravidiel kabotáže.

Zadávanie nakládky a vykládky
  • bude možné manuálne zadať nakládku alebo vykládku tovaru, alebo zároveň na rovnakom mieste oboje,
  • zadávanie bude potrebné najneskôr po dokončení danej operácie (naloženie/vyloženie),
  • do tachografu sa uloží záznam o čase a mieste nakládky/vykládky,
  • bude možné zvoliť, či veziete náklad alebo cestujúcich (pravdepodobne pri prvej kalibrácii vozidla sa zvolí typ „nákladu“ a potom už nebudete vyberať).
Diaľková kontrola

Prvá generácia inteligentných tachografov umožňuje kontrolórom stiahnuť niektoré údaje z tachografu vozidla bez toho, aby dané vozidlo zastavovali. Cieľom je, aby kontrola bola efektívna a nezdržovali sa poctiví vodiči. Diaľková kontrola prebieha tak, že vozidlo musí daným úsekom prejsť, počas sekundy kontrolóri zistia, či vodič napríklad nejde bez karty (alebo nevložil kartu počas jazdy, alebo nebola nepovolená manipulácia s tachografom...) a podľa toho sa rozhodne, či vozidlo zastaví alebo nie. Funguje to teda podobne ako s kontrolou mýta. Pri druhej generácii inteligentných tachografov sa kontrolóri navyše dozvedia:

  • prekročenie týždenného času riadenia (56 hodín) a denného času riadenia (9 hodín a max. 2× týždenne 10 hodín),
  • čas riadenia bez prestávky (max. 4,5 hodiny),
  • čas riadenia v súčasnom a minulom týždni (max. 90 hodín počas 2 po sebe nasledujúcich týždňoch).