Tachografová dielenská karta - služby pre autorizovanú dielňu

Vzor dielenskej karty - predná strana   Vzor dielenskej karty - zadná strana

Všetky služby pre Dielenské karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste. O tachografovú dielenskú kartu žiada prevádzkovateľ autorizovanej dielne osobne na zbernom mieste. 

ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI NA ZBERNOM MIESTE:
  • originál alebo notárom osvedčenú kópiu výpisu z obchodného, prípadne živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti,
  • doklad na overenie totožnosti prevádzkovateľa autorizovanej dielne, v prípade že žiadosť nepodáva prevádzkovateľ autorizovanej dielne je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa autorizovanej dielne, aby daný žiadateľ mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty spolu s dokladom na overenie totožnosti splnomocnenca,
  • notárom osvedčená kópia platného Rozhodnutia o autorizácii dielne na výkon overovania určených meradiel,
  • notárom osvedčená kópia platného DSOM (Certifikátu o spôsobilosti montéra na výkon overovania určených meradiel), 
  • notárom osvedčená kópia platného Osvedčenia montéra o odbornej spôsobilosti na záznamové zariadenia,
  • výpis z registra trestov montéra, nie starší ako 3 mesiace ku dátumu podania žiadosti,
  • v prípade, ak montér nie je občanom SR, je povinný predložiť doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID), doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)

Upozornenie: tachografová dielenská karta nebude vydaná autorizovanej dielni (montérovi), ktorý je držiteľom platnej tachografovej podnikovej karty.

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo Zoznamu zberných miest

Vzor žiadosti na vydanie dielenskej tachografovej karty: Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty (pdf)

Poučenie na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet: Poučenie - dielenská karta (pdf)

Pre úhradu poplatku obdržíte po úspešnom podaní žiadosti zálohovú faktúru na zbernom mieste a zároveň do emailu platcu, uvedeného v žiadosti.