Tachografová dielenská karta - služby pre autorizovanú dielňu

Vzor dielenskej karty - predná strana   Vzor dielenskej karty - zadná strana

Všetky služby pre Dielenské karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste. O tachografovú dielenskú kartu žiada prevádzkovateľ autorizovanej dielne osobne na zbernom mieste. Ku kompletne vyplnenej žiadosti o tachografovú dielenskú kartu je nutné na zbernom mieste predložiť:

  • originál alebo notárom osvedčenú kópiu výpisu z obchodného, prípadne živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace,
  • predložiť doklad na overenie totožnosti prevádzkovateľa autorizovanej dielne, v prípade že žiadosť nepodáva prevádzkovateľ autorizovanej dielne je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa autorizovanej dielne, aby daný žiadateľ mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty spolu s dokladom na overenie totožnosti splnomocnenca,
  • priložiť doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54,00 EUR s DPH ako úhradu nákladov spojených s vydaním tachografovej dielenskej karty,
  • priložiť notárom osvedčenú kópiu platného Rozhodnutia o autorizácii dielne na výkon overovania určených meradiel,
  • priložiť notárom osvedčenú kópiu platného DSOM (Certifikátu o spôsobilosti montéra na výkon overovania určených meradiel), 
  • priložiť notárom osvedčenú kópiu platného Osvedčenia montéra o odbornej spôsobilosti na záznamové zariadenia,
  • priložiť výpis z registra trestov montéra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, ak montér nie je občanom SR, je povinný predložiť doklad preukazujúci schválenie pobytu na území SR.

Upozornenie: tachografová dielenská karta nebude vydaná autoriyovanej dielni (montérovi), ktorý je držiteľom platnej tachografovej podnikovej karty.

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo Zoznamu zberných miest

Vzor žiadosti na vydanie dielenskej tachografovej karty: Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty (pdf)

Poučenie na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet: Poučenie - dielenská karta (pdf)