Digitálny tachograf - služby pre vodiča

  Tachografová karta vodiča, ktorá sa vydáva na základe žiadosti vodiča, slúži k uchovávaniu záznamov o pracovnej dobe, o dodržiavaní stanovených časov, bezpečnostných prestávok a doby odpočinku.

  PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ:

  • žiadateľom o vydanie karty môže byť osoba, ktorá bude viesť motorové vozidlo vybavené záznamovým zariadením (digitálnym tachografom) v zmysle prílohy IB Nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 alebo podľa prílohy I C vykonávacieho Nariadenia Komise (EU) č.2016/799, ktorým sa vykonáva Nariadenie Europského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014),
  • je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia pre vedenie takéhoto vozidla,
  • má trvalý alebo prechodný pobyt (trvajúci najmenej 185 dní v kalendárnom roku) na území Slovenskej republiky,
  • žiadateľom o tachografovú kartu vodiča je výhradne fyzická osoba, ktorá bude uvedená na karte.

  Žiadateľ podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste, z dôvodu fyzickej kontroly dokladov žiadateľa. 

  Zoznam zberných miest 

  ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI NA ZBERNOM MIESTE:

  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

  Obnova tachografovej karty vodiča znamená vydanie novej tachografovej karty vodičovi na základe skutočnosti, že jeho súčasná tachografová karta vodiča sa blíži k dátumu exspirácie (platnosť pôvodnej karty vodiča je menej ako 60 dní). Prvý deň platnosti novej tachografovej karty vodiča sa nastavuje na deň nasledujúci po ukončení platnosti pôvodnej tachografovej karty vodiča. Doba platnosti novej karty bude 5 rokov. Pokiaľ požadujete vydanie tachografovej karty vodiča a ešte ste žiadnu nevlastnili, je potrebné prejsť na službu Prvé vydanie tachografovej karty vodiča.

  PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ:

  • žiadateľom o obnovu karty vodiča je výhradne vodič - držiteľ pôvodnej tachografovej karty, teda fyzická osoba, ktorá je uvedená na karte,
  • žiadateľ, ktorý je občanom SR s trvalým pobytom na území SR má okrem podania žiadosti na zbernom mieste zároveň možnosť podať žiadosť elektronicky,
  • žiadateľ (cudzinec), ktorý je občanom iného štátu podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly lehoty povolenia pobytu, ktorý má dopad na lehotu platnosti vydanej karty vodiča. Zoznam zberných miest nájdete tu: zberné miesta.
  • žiadateľ, u ktorého nastala zmena osobných údajov podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly zmenených údajov v predložench dokladoch. Zoznam zberných miest nájdete tu: zberné miesta.

  Podať žiadosť o obnovu karty vodiča.

  Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 

  • pôvodnú kartu vodiča
  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

  Zoznam zberných miest

  Nefunguje Vám tachografová karta vodiča a chcete požiadať o jej reklamáciu?

  Žiadateľ podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste, z dôvodu odovzdania tachografovej karty na technické prešetrenie a vyjadrenie sa k reklamácii. Reklamačný postup a poriadok nájdete tu.  

  Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 

  • pôvodnú nefunkčnú kartu vodiča
  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

  Zoznam zberných miest

  • Blokovanie

   Došlo ku strate alebo odcudzeniu tachografovej karty vodiča? Ste povinný do 7 dní od dátumu, kedy k danej skutočnosti prišlo, túto kartu zablokovať. Ak si želáte tachografovú kartu vodiča zablokovať kliknite na odkaz k detailu služby.
   Podať žiadosť o blokovanie karty

  • Strata

   Došlo ku strate tachografovej karty vodiča a kartu ste už zablokovali? Ak si želáte požiadať o náhradu stratenej karty kliknite na odkaz k detailu služby.
   Podať žiadosť o náhradu stratenej karty

  • Odcudzenie

   Došlo k odcudzeniu tachografovej karty vodiča a kartu ste už zablokovali? Ak si želáte požiadať o náhradu odcudzenej karty kliknite na odkaz k detailu služby.
   Podať žiadosť o náhradu odcudzenej karty.

  Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 

  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

  Zoznam zberných miest

  Došlo k fyzickému poškodeniu tachografovej karty vodiča?  Ak si želáte požiadať o výmenu poškodenej karty vodiča kliknite na odkaz k detailu služby.

  Podať žiadosť o výmenu poškodenej karty

  Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 

  • pôvodnú poškodenú kartu vodiča
  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

  Zoznam zberných miest

  Služba stav žiadosti o tachografovú kartu vodiča umožňuje priebežne kontrolovať stav riešenia Vami podanej žiadosti týkajúcej sa:

  • obnovy tachografovej karty vodiča
  • výmeny poškodenej tachografovej karty vodiča
  • náhrady odcudzenej a stratenej tachografovej karty vodiča

  Zistiť stav karty