Tachografová karta vodiča - služby pre vodiča

true     true

Tachografová karta vodiča, ktorá sa vydáva na základe žiadosti vodiča, slúži k uchovávaniu záznamov o pracovnej dobe, o dodržiavaní stanovených časov, bezpečnostných prestávok a doby odpočinku.

PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ:
 • žiadateľom o vydanie karty môže byť osoba, ktorá bude viesť motorové vozidlo vybavené záznamovým zariadením (digitálnym tachografom) v zmysle prílohy IB Nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 alebo podľa prílohy I C vykonávacieho Nariadenia Komise (EU) č.2016/799, ktorým sa vykonáva Nariadenie Europského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014),
 • je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia pre vedenie takéhoto vozidla,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt (trvajúci najmenej 185 dní v kalendárnom roku) na území Slovenskej republiky,
 • žiadateľom o tachografovú kartu vodiča je výhradne fyzická osoba, ktorá bude uvedená na karte.

Žiadateľ podáva žiadosť o prvé vydanie karty výlučne na zbernom mieste, z dôvodu fyzickej kontroly dokladov žiadateľa. 

Zoznam zberných miest 

ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI NA ZBERNOM MIESTE:
 • občiansky preukaz (eID) - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
 • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Obnova tachografovej karty vodiča znamená vydanie novej tachografovej karty vodičovi na základe skutočnosti, že jeho súčasná tachografová karta vodiča sa blíži k dátumu exspirácie (platnosť pôvodnej karty vodiča je menej ako 60 dní). Prvý deň platnosti novej tachografovej karty vodiča sa nastavuje na deň nasledujúci po ukončení platnosti pôvodnej tachografovej karty vodiča. Doba platnosti novej karty bude 5 rokov. Pokiaľ požadujete vydanie tachografovej karty vodiča a ešte ste žiadnu nevlastnili, je potrebné prejsť na službu Prvé vydanie tachografovej karty vodiča.

PRE KOHO JE SLUŽBA URČENÁ:
 • žiadateľom o obnovu karty vodiča je výhradne vodič - držiteľ pôvodnej tachografovej karty, teda fyzická osoba, ktorá je uvedená na karte,
 • žiadateľ, ktorý je občanom SR s trvalým pobytom na území SR má okrem podania žiadosti na zbernom mieste zároveň možnosť podať žiadosť elektronicky,
 • žiadateľ (cudzinec), ktorý je občanom iného štátu podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly lehoty povolenia pobytu, ktorý má dopad na lehotu platnosti vydanej karty vodiča. Zoznam zberných miest nájdete v časti Zberné miesta.
 • žiadateľ, u ktorého nastala zmena osobných údajov podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly zmenených údajov v predložench dokladoch. Zoznam zberných miest nájdete v časti Zberné miesta.

Podať žiadosť o obnovu karty vodiča.

Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 
 • pôvodnú kartu vodiča
 • občiansky preukaz (eID) - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
 • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Zoznam zberných miest

Nefunguje Vám tachografová karta vodiča a chcete požiadať o jej reklamáciu?

Žiadateľ podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste, z dôvodu odovzdania tachografovej karty na technické prešetrenie a vyjadrenie sa k reklamácii. Reklamačný postup je popísaný v Reklamačnom poriadku

Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 
 • pôvodnú nefunkčnú kartu vodiča
 • občiansky preukaz (eID) - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
 • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Zoznam zberných miest

 • Blokovanie

  Došlo ku strate alebo odcudzeniu tachografovej karty vodiča? Ste povinný do 7 dní od dátumu, kedy k danej skutočnosti prišlo, túto kartu zablokovať. Ak si želáte tachografovú kartu vodiča zablokovať kliknite na odkaz k detailu služby.
  Podať žiadosť o blokovanie karty

 • Strata

  Došlo ku strate tachografovej karty vodiča a kartu ste už zablokovali? Ak si želáte požiadať o náhradu stratenej karty kliknite na odkaz k detailu služby.
  Podať žiadosť o náhradu stratenej karty

 • Odcudzenie

  Došlo k odcudzeniu tachografovej karty vodiča a kartu ste už zablokovali? Ak si želáte požiadať o náhradu odcudzenej karty kliknite na odkaz k detailu služby.
  Podať žiadosť o náhradu odcudzenej karty.

Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 
 • občiansky preukaz (eID) - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
 • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Zoznam zberných miest

Došlo k fyzickému poškodeniu tachografovej karty vodiča?  Ak si želáte požiadať o výmenu poškodenej karty vodiča kliknite na odkaz k detailu služby.

Podať žiadosť o výmenu poškodenej karty

Podanie žiadosti na zbernom mieste, čo je potrebné k podaniu: 
 • pôvodnú poškodenú kartu vodiča
 • občiansky preukaz (eID) - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
 • doklad o povolení pobytu/národné vízum – platí pre cudzinca
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Zoznam zberných miest

Prišlo ku zmene niektorého údaja z množiny osobných údajov (napr. zmena mena, priezviska, adresy pobytu)? Ak áno, držiteľ (vodič) po zmene niektorého z osobných údajov je povinný bezokladne požiadať o výmenu tachografovej karty, aby zosúladil jeho aktuálne platné údaje. Podanie žiadosti prebieha výhradne na zbernom mieste, ktorého zamestnanec skontroluje a aktualizuje nové údaje, a zapíše do žiadosti. V rámci podania žiadosti je potrebné pôvodnú kartu odovzdať na zbernom mieste. Cena poplatku za vydanie náhradnej karty je rovnaká ako pri vydaní novej. Vymenená tachografová karta má rovnakú lehotu platnosti ako predchádzajúca.

Podmienky, ktoré pre vydanie náhradnej karty musí vodič spĺňať:
 1. tachografová karta vodiča bola vydaná v SR a je stále platná,
 2. vodičský preukaz (ďalej aj „VP“) je platný a obsahuje predpísané skupiny príp. podskupiny,
 3. žiadateľ spĺňa podmienku pre trvalý pobyt, respektíve pre zvyčajné bydlisko na území SR,
 4. cudzinec predkladá doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 5. tachografovú kartu vodič odovzdá zamestnancovi zberného miesta, ktoré kartu doručí vydavateľovi
 6. všetky údaje uvedené v žiadosti sú správne

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo zoznamu zberných miest

Pre profesionálnych vodičov - cudzincov je dostupná služba výmeny tachografovej karty vodiča, ktorú vydala autorita iného štátu EÚ. V rámci podania žiadosti sa zahraničná tachografová karta odovzdáva zbernému miestu. Následne prostredníctvom vydavateľa v SR sa zahraničná tachografová karta odosiela autorite (prevažne vydavateľovi) v krajine kde bola karta vydaná. Pre zahraničného držiteľa bude vydaná tachografová karta vodiča platná najviac do lehoty povolenia na pobyt alebo udeleného národného/pracovného víza. Všetky náležitosti žiadosti sú totožné so žiadosťou o vydanie tachografovej karty vodiča - prvé vydanie. Služba sa poskytuje výhradne na zbernom mieste, ktoré kontroluje na základe preukázaných dokladov vstupné údaje lehoty platnosti karty vodiča a identitu žiadateľa. Súčasťou podania je čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je držiteľom inej platnej tachografovej karty vodiča.  

Dôležité: odovzdanie zahraničnej karty je povinné a bez odovzdania nemôže byť služba poskytnutá.

Podmienky pre poskytnutie služby:
 1. tachografová karta vodiča bola vydaná v inej členskej krajine EÚ ako v SR vrátane krajín zapojených do siete Tachonet (pre overovanie duplicitne vydaných platných kariet vodiča)
 2. tachografová karta vodiča je v lehote podania žiadosti stále platná a do ukončenia lehoty je menej ako 60 dní,
 3. vodičský preukaz (ďalej aj „VP“) je platný a obsahuje predpísané skupiny príp. podskupiny,
 4. žiadateľ spĺňa podmienku pre trvalý pobyt, respektíve pre zvyčajné bydlisko na území SR,
 5. cudzinec predkladá doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 6. všetky údaje uvedené v žiadosti sú správne a žiadateľ prehlasuje, že nie je držiteľom inej tachografovej karty vodiča

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo zoznamu zberných miest

Služba stav žiadosti o tachografovú kartu vodiča umožňuje priebežne kontrolovať stav riešenia Vami podanej žiadosti týkajúcej sa:

 • obnovy tachografovej karty vodiča
 • výmeny poškodenej tachografovej karty vodiča
 • náhrady odcudzenej a stratenej tachografovej karty vodiča

Zistiť stav karty