Legislatíva

Záznamové zariadenia (tachografy) sú kľúčovým prvkom pri bezpečnosti cestnej premávky, preto by mali podliehať dôslednej kontrole. V súčasnosti v Slovenskej republike platí Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave (ďalej len „zákon č. 461/2007 Z. z.“). Zároveň okrem predpisov a zákonov z oblasti metrológie platí aj európska legislatíva v predmetnej oblasti.

V rámci legislatívy Európskej únie bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Týmto nariadením sa ustanovila povinnosť montáže tzv. inteligentných tachografov vo vozidlách, ktorých prvá evidencia bude od 15. júna 2019. K tomuto základnému nariadeniu boli prijaté nasledovné vykonávacie nariadenia:

Nariadenie Európskej únie podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má všeobecnú platnosť. Je záväzné ako celok vo všetkých častiach a priamo použiteľné vo všetkých štátoch Európskej únie.

Staršie právne predpisy

Technické špecifikácie záznamového zariadenia (tachografov)  sú uvedené v Nariadení Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave. 

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave je dostupné na webovom sídle EUR-Lex. 


Ustanovenia ohľadom výnimiek z používania záznamového zariadenia , časy jazdy , prestávky a doby odpočinku a podobne sú uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15.marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č.3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č.3820/85

Nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 11.4.2006.  Na základe nariadenia 561/ 2006/ES vyplýva povinné zavedenie digitálnych tachografov. Vozidlá, prvýkrát uvádzané do prevádzky od 1.mája 2006 musia byť vybavené záznamovým zariadením, ktoré spĺňa požiadavky prílohy 1B nariadenia (EHS) č. 3821/85 t.j. digitálnym tachografom.

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy je dostupné na webovom sídle EUR-Lex.

Dňa 16.12.2009 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované rozhodnutie Komisie č. 2009/959/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v oblasti súvisiacich s činnosťami dopravy. Rozhodnutie obsahuje formulár pre potvrdenie činností ak vodič bol práceneschopný, čerpal riadnu dovolenku, mal voľno , viedol vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia 561/2006 alebo AETR, vykonával inú činnosť ako vedenie vozidla, bol k dispozícii. Formulár potvrdenia by sa mal používať iba vtedy ak sa z tachografových záznamov z objektívnych technických dôvodov nedá dokázať súlad s ustanoveniami nariadenia 561/2006/ES. Pri kontrole potvrdenie by malo byť uznávané v hociktorom úradnom jazyku EÚ.

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy je dostupné na webovom sídle EUR-Lex.

Formulár potvrdenia činnosti podľa Nariadenia (ES) 561/2006 na priame použitie:  SK_Formular_potvrdenia_na_priame_pouzitie


Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave je dostupný na webovom sídle Slov-Lex.


Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. je dostupný na webovom sídle Slov-Lex.

Zákon 435/2008 Z. z. ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike je dostupný na webovom sídle Slov-lex.