Tachografová podniková karta - služby pre dopravný podnik

Vzor podnikovej karty - predná strana   Vzor podnikovej karty - zadná strana

Všetky služby pre Podnikové karty sa realizujú výlučne na zbernom mieste. O tachografovú podnikovú kartu žiada štatutár dopravného podniku osobne na zbernom mieste, prípadne štatuárom splnomocnený zástupca. V časti „Štatutárny orgán dopravného podniku" žiadateľ (ak je právnická osoba) uvedie údaje o členovi štatutárneho orgánu, ktorý žiadosť podáva, resp. ktorý dal splnomocnenie na jej podanie v jeho mene. Ak štatutárny orgán dopravného podniku má viac členov, žiadateľ je povinný v prílohe k žiadosti uviesť údaje o všetkých členoch štatutárneho orgánu uvedeného v obchodnom registri.

ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI NA ZBERNOM MIESTE:
  • občiansky preukaz (eID) - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca (ekvivalent eID)
  • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
  • doklad na overenie totožnosti štatutára dopravného podniku, v prípade že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca,
  • v prípade potreby priložiť doplňujúce údaje, a to najmä emailovú adresu držiteľa a dopravného podniku pre zabezpečenie elektronickej komunikácie

Upozornenie: tachografová podniková karta nebude vydaná dopravnému podniku, ktorý je držiteľom platnej tachografovej dielenskej karty.

Pre podanie žiadosti si vyberte najližšie zberné miesto zo  zoznamu zberných miest

Vzor žiadostí na vydanie podnikovej tachografovej karty: Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty (pdf)  a príloha: Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha (pdf)

Poučenie na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet: Poučenie - podniková karta (pdf)

Pre úhradu poplatku obdržíte po úspešnom podaní žiadosti zálohovú faktúru na zbernom mieste a zároveň do emailu platcu, uvedeného v žiadosti.