Obnova karty - popis a účel

ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI:
 • číslo tachografovej karty vodiča
 • rodné číslo
 • diskrétny údaj (bezpečnostné 4-miestne číslo), ktorý je uvedený v sprievodnom liste (tvorí súčasť doručenej zásielky spolu s tachografovou kartou vodiča)
 • číslo Občianskeho preukazu
 • fotografiu tváre vodiča - elektronický súbor (fotografia tváre zo smartfónu)
 • fotografiu vlastnoručného podpisu vodiča - elektronický súbor (fotografia podpisu na bielom podklade/papieri)

Ako si vyhotoviť fotografiu vlastnoručného podpisu nájdete v časti Pomoc 

Podať žiadosť o obnovu karty

Pre vydanie karty vodiča je potrebné splniť NASLEDOVNÉ PODMIENKY:
 • tachografová karta vodiča bola vydaná v SR,
 • dátum podania žiadosti spĺňa interval „tachografovej karte vodiča vyprší platnosť do 60 dní“,
 • držiteľ spĺňa podmienku pre trvalý pobyt, respektíve pre zvyčajné bydlisko na území SR,
 • ak žiadateľ nie je občan EÚ, má platné povolenie na pobyt, ktorý trvá najmenej 185 dní (pobytový doklad, udelené vízum), podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly predložených identifikačných dokladov (Pas, Identifikačný doklad a pod.). Lehota povolenia pobytu má dopad na lehotu platnosti vydanej karty vodiča.
 • držiteľ, u ktorého nastala zmena osobných údajov podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly zmenených údajov v predložench dokladoch.
 • poplatok za vydanie karty vodiča je možné uhradiť na konci elektronického podania prostredníctvom platobnej karty, QR kódu (PayBySquare) alebo neskôr prevodom alebo vkladom na účet podľa platobných údajov uvedených v zálohovej faktúre, ktorú zašleme do Vami zvolenej elektronickej schránky. Do elektronickej schránky zašleme okrem zálohovej faktúry aj potvrdenie o podaní žiadosti.
 • po splnení podmienok a odsúhlasení žiadosti Ministerstvom dopravy SR, bude žiadateľovi tachografová karta vodiča vydaná do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.