Obnova karty - popis a účel

ČO JE POTREBNÉ K PODANIU ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI:
 • číslo tachografovej karty vodiča
 • rodné číslo
 • diskrétny údaj (bezpečnostné 4-miestne číslo), ktorý je uvedený v sprievodnom liste (tvorí súčasť doručenej zásielky spolu s tachografovou kartou vodiča)
 • fotografiu tváre vodiča - elektronický súbor (fotografia tváre zo smartfónu)
 • fotografiu vlastnoručného podpisu vodiča - elektronický súbor (fotografia podpisu na bielom podklade/papieri)

Ako si vyhotoviť fotografiu vlastnoručného podpisu nájdete v časti Pomoc 

Podať žiadosť o obnovu karty

Pre vydanie karty vodiča je potrebné splniť NASLEDOVNÉ PODMIENKY:
 • tachografová karta vodiča bola vydaná v SR,
 • dátum podania žiadosti spĺňa interval „tachografovej karte vodiča vyprší platnosť do 60 dní“,
 • žiadateľ spĺňa podmienku pre trvalý pobyt, respektíve pre zvyčajné bydlisko na území SR,
 • ak žiadateľ nie je občan EÚ, vlastní platné OVMCND (Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ktorá je podnikaním v rámci povolenia spoločenstva, vydané podľa nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 v znení nariadenia (ES) č. 484/2002 z 1 .marca 2002) - v tomto prípade podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly lehoty povolenia pobytu, ktorý má dopad na lehotu platnosti vydanej karty vodiča.
 • žiadateľ, u ktorého nastala zmena osobných údajov podáva žiadosť výlučne na zbernom mieste z dôvodu kontroly zmenených údajov v predložench dokladoch.
 • Poplatok za vydanie karty vodiča je možné uhradiť prostredníctvom platby kartou elektronicky na konci elektronického podania alebo neskôr prevodom alebo vkladom na účet podľa údajov uvedených na príkaze na úhradu, ktorý zašleme do Vami zvolenej elektronickej schránky. Do elektronickej schránky zašleme okrem príkazu na úhradu aj potvrdenie o podaní žiadosti.
 • Pokiaľ ste uhradili poplatok poštovou poukážkou, je potrebné podať žiadosť výhradne na zbernom mieste, ktoré skontroluje úhradu a v žiadosti zaznamená formu úhrady.
 • Po splnení podmienok a odsúhlasení žiadosti Ministerstvom dopravy a výstavby SR, bude žiadateľovi tachografová karta vodiča vydaná do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.