Skip to main content

Koniec úhrady poplatku poštovou poukážkou, vystavuje sa zálohová faktúra

Od 1.mája 2023 úhradu poplatku za vydanie tachografovej karty bude možné realizovať už len prostredníctvom zálohovej faktúry, ktorú obdržíte na základe úspešne ukončeného podania žiadosti na zbernom mieste alebo na webovom sídle digitálneho tachografu.

Od 1.mája 2023 úhradu poplatku za vydanie tachografovej karty bude možné realizovať už len prostredníctvom zálohovej faktúry, ktorú obdržíte na základe úspešne ukončeného podania žiadosti na zbernom mieste alebo na webovom sídle digitálneho tachografu. Zálohová faktúra sa odosiela elektronicky na email uvedený v žiadosti. V prípade ak žiadosť podávate na zbernom mieste, zálohovú faktúru vám môže vystaviť zamestnanec zberného miesta.

V rámci realizácie úhrady je potrebné správne uvádzať unikátny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. V prípade chýbajúceho alebo nesprávne uvedeného variabilného symbolu vzniká riziko nespracovania úhrady a tým k možnému zamietnutiu žiadosti.  

Pre žiadateľov, ktorí nestihli do termínu 30.04.2023 spotrebovať uhradenú poštovú poukážku, je dostupný návod podania žiadosti o vrátenie poplatku na webovom sídle digitálneho tachografu v časti: Pomoc - Žiadosť o vrátenie poplatku. Žiadosť spolu s uhradenou poštovou poukážkou je možné podať na najbližšom zbernom mieste. O stave vybavenia žiadosti sa môžete informovať elektronicky na karta@tempest.sk alebo telefonicky na +421 2 502 67 777

Tím digitálneho tachografu