Skip to main content

Vydané nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 2024/1258, ktoré upravuje nariadenie 561/2006 o harmonizácii právnych predpisov v sociálnej oblasti

Dňa 24. apríla 2024 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1258/2024, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku v odvetví príležitostnej osobnej dopravy a pokiaľ ide o právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia nariadenia (EÚ) č. 165/2014, ku ktorým došlo v inom členskom štáte alebo v tretej krajine. Nariadenie je dostupné na portáli EUR-Lex Nariadenie - EÚ - 2024/1258 - EN - EUR-Lex (europa.eu)