Skip to main content

Zmena spôsobu úhrady poplatku pre vydávanie tachografových kariet

Od 06.03.2023 bude v rámci poskytovania služieb Vydávania tachografovej podnikovej a dielenskej karty, dostupný spôsob úhrady prostredníctvom zálohovej faktúry. Nový spôsob zníži administratívnu záťaž žiadateľov a urýchli proces spracovania žiadostí. Zároveň od rovnakého termínu 06.03.2023 bude ukončené vydávanie poštových poukážok pre zabezpečovanie realizácie úhrady poplatku.

V rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb a znižovania administratívnej záťaže, bude od 06.03.2023 v rámci poskytovania služieb Vydanie tachografovej podnikovej karty a Vydanie tachografovej dielenskej karty, dostupný spôsob úhrady prostredníctvom zálohovej faktúry. Nový spôsob zníži administratívnu záťaž žiadateľov a urýchli proces spracovania žiadostí. Zároveň od rovnakého termínu 06.03.2023 bude ukončené vydávanie poštových poukážok pre zabezpečovanie realizácie úhrady poplatku.

Pre žiadateľov, ktorý už majú uhradený poplatok prostredníctvom poštovej poukážky, bude poskytnutá podpora akceptovania úhrady počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať do 30.04.2023. Po tomto termíne, resp. od 01.05.2023 vrátane, nebudú úhrady poštovou poukážkou akceptované. Pre žiadateľov, ktorí nestihli do termínu 30.04.2023 spotrebovať uhradenú poštovú poukážku, je dostupný návod podania žiadosti o vrátenie poplatku na webovom sídle digitálneho tachografu v časti: Pomoc - Žiadosť o vrátenie poplatku. Žiadosť je možné podať na najbližšom zbernom mieste.  

Zavedením zmeny docielime zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľa a zefektívnenie podávania a spracovania žiadostí o vydanie tachografových kariet.

Tím digitálneho tachografu